วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

เพลงรางวัลของครู

ข่าวประชาสัมพันธ์งานนิเทศก์นักศึกษา

นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาสังคมศึกษา  รหัส 51  ปีการศึกษา 1/2555 ทุกคน เริ่มออกฝึกประสบการณ์ตามโรงเรียนต่างๆ ขอให้มีความสุขกับการทดลองฝึกประสบการณ์  หากมีปัญหารีบปรึกษากับอาจารย์ในหลักสูตรทันที