กรรมการ

กรรมการ

1. อาจารย์ ดร.อารี สาริปา

2. อาจารย์กุสุมา ใจสบาย

3. อาจารย์สุขุมาล จันทวี

4. อาจารย์อรดา โอกาสรัตนากร

5. อาจารย์แก้วใจ สุวรรณเวช

6. อาจารย์ธารหทัย มาลาเวช

7. อาจารย์กัลยากร อนุฤทธิ์

8. นางวิจิตรา สิทธิกร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น